Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w Sekretariacie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury - wniosek w załączeniu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje ustawowo chronione.Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Krzysztof Plichta
Publikacja dnia: 08.03.2011
Podpisał: Krzysztof Plichta
Dokument z dnia: 04.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 323

Projekt i wykonanie: Krzysztof Plichta
Powered by SmodBIP v.2.10